درباره ایده آل

درباره ایده آل

تیم ایده آل فعالیت خود را به مدیریت سعید باهر از سال 1382 با فعالیت حرفــه ای در زمینه تبلیغات تجــاری آغاز نمود
و خدمات خود را در شاخه های مختلف من جمله طراحـــی گرافیک ، خدمــات چاپ افست ، چاپ دیجیتال و لارج فرمت و 
چاپ صنعتـــی گسترش داد در سال 1386 با اخذ مجوز فعــالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد با گــــرایش رسانه های فضــای
مجـازی و با توجه به نیاز سنجی هـای انجام شده  با همکاری متخصصین امـــر پا به عرصه دنیای وب نهــاد ، از سال 1392
همزمان با کاهش فعالیت در سایر زمینه های تبلیغات ، تلاش خود را به صورت تخصصی معطوف به طراحی و برنامه نویسی
نویســی تحت وب نمود و در این راستا همیشـــه  بر اصل به روز بودن ، امنیت ، تجربه کاربــری و برنامه نویسی به صورت 
استاندارد اهتمام ورزیده ایم.